бизнес-решенияБизнес коучинг

Коучингът в организацията се фокусира върху скрития потенциал на индивида, върху максимизиране на представянето и върху бъдещите възможности.

Коучинг процесът в организацията няма нищо общо с консултиране, обучение или тренинг. Основният акцент е върху създаване на действени стратегии за постигане на специфични цели. Той има определена рамка, времетраене и определена цел. Ориентиран е към резултата и провокира намиране на решения извън рамката, стимулира креативността и усилва мотивацията и ангажимента към поставените цели и генериране на действия. Ефикасен е и резултатите от него могат да бъдат конкретно измерими.

Бизнес коучингът е инструмент за повишаване на продуктивността на екипите, на удовлетвореността на служителите, което води до тяхното по-високо представяне. Ползите от коучинг в организацията са многобройни и са ползи, както за самата организация, така и за служителите в нея.

На индивидуално ниво хората стават по-осъзнати, по-мотивирани, по-отговорни, по-удовлетворени. За компанията ползите идват, както от повишеното представяне на служителите, по-високото ниво на бизнес култура, по-малко конфликти, така и от финансови показатели като възвръщаемост от инвестицията за коучинг например. Според статистиката 86 % от компаниите са си възвърнали инвестициите, а степента на възвръщаемост варира като стига до възвръщаемост от 50 пъти (Данни на ICF Global Coaching Client Study).

Най-важното, което води коучингът със себе си на корпоративно ниво, това е ясната и споделена визия. Това става възможно чрез формиране на осъзнатост и провокиране на отговорност у индивидите.

Още ползи от коучинга в организацията:

 • Подпомага постигането на по-добра комуникация;
 • Увеличава сътрудничеството;
 • Намалява конфликтите, подпомага управлението на конфликти;
 • Стимулира креативността;
 • Дава нови перспективи;
 • Повишава мотивацията и компетентността на екипите;
 • Подобрява представянето;
 • Разрешава проблеми;
 • Развива индивидите и укрепва емоционалната интелигентност;
 • Насърчава културата на поемане на отговорност и учене;
 • Помага да се разклатят ограничаващите вярвания и да се заменят с положителни и така да се изгради позитивна култура в организацията;
 • Повишава удовлетвореността на служителите, което води до тяхното по-високо представяне и лоялност към компанията;
 • Намалява текучеството и увеличава конкурентното предимство на компанията.

Как работи коучингът в организацията?

Бизнес коучингът може да обхване различните нива в йерархията на организацията като е насочен към намиране на разрешения на специфични за нивото проблеми или постигане на конкретни цели.

 • Executive coaching
 • Коучинг за мениджъри
 • Екипен коучинг
 • Коучинг за управление на конфликти
 • Коучинг за овладяване на криза
 • Коучинг за управление на стреса
 • Коучинг за кариерно развитие
 • Коучинг за личностно развитие
 • Коучинг култура